ok. 1201-1300 rok. Francja. Łacina. Biblia. Pergamin, 8 x 12 cm. Wycena 2000 zł (2018). Sprzedane

UWAGA! Podana na stronie www wycena, nie oznacza, że dany rękopis został za taką kwotę sprzedany. Wycena jest sporządzona przez kilku specjalistów, zaś cena sprzedaży jest zwykle dużo niższa – kwotę weryfikuje rynek.

W tej cenie mamy jedynie 1 taki rękopis:

Karta pergaminowa z rękopisem sporządzonym w XIII wieku (1201-1300 r.) z kolorowymi inicjałami. Nabywca otrzyma opinię historyka znającego biegle łacinę i zajmującego się średniowieczem (tytuł naukowy doktora habilitowanego), wraz z tłumaczeniem fragmentu tekstu. Gwarancja autentyczności oraz pochodzenia. Brak pieczęci i wpisów własnościowych.

SPRZEDANE

Karta z niezwykłego rękopisu: miniaturowej BIBLII – proszę zwrócić uwagę, że na wysokości 1 centymetra wpisano 5 wersów tekstu – każdy wers oddzielony odstępem. Litery mają wysokość ok. 1 mm, odstępy podobnie 1 mm. Proszę sobie wyobrazić jak mistrzowską rękę i oko miał średniowieczny skryba piszący ten tekst!

Wymiary karty to jedynie ok. 8 x 12 cm, a zmieszczono tam aż 45! wersów tekstu (w 2 szpaltach) i pozostawiono jeszcze szerokie marginesy!

1 karta zapisana obustronnie.

Język rękopisu: łacina – w średniowieczu język uniwersalny – powszechnie używany i znany w całej wykształconej Europie, także w Polsce (dotyczy to także pism świeckich – np. dokumenty prawne sporządzano po łacinie – w tym ówczesnym międzynarodowym języku…)

Tego typu modlitewniki, Biblie czy innego rodzaju pergaminowe rękopisy trafiały na nasze ziemie ze skryptoriów zachodniej Europy najczęściej jako dary dla dostojników, szlachty czy ważnych postaci…

UWAGA – karta jest pergaminowa. Nie jest to rękopis na papierze, ale na specjalnie wyprawionej skórze. Tak w średniowieczu powstawały książki rękopiśmienne… Fragment jednej z nich mogą Państwo nabyć za niewielkie pieniądze… Gwarantowana trwałość takiej karty to kolejne kilkaset lat…

Niezwykle rzadki ślad dawnego średniowiecznego skryptorium.

OPIS sporządzony przez dr hab….

Jest to karta pergaminowa zawierająca fragment Biblii – Księgę Izajasza ze Starego Testamentu. Tekst napisano na bardzo delikatnym, eleganckim pergaminie tzw. welinie. Pochodzi z XIII wieku, z terenu Francji. Tekst umieszczono w dwóch kolumnach oddzielonych ozdobnym rysunkiem wykonanym niebieskim i czerwonym atramentem.

Na karcie widoczne są ozdobne inicjały napisane niebieskim i czerwonym atramentem.

Poniżej odczyt fragmentu tekstu, zaczyna się od inicjału „P” (drugi wers od góry), lewa kolumna. Jest to, jak napisano cyfrą rzymską, 62 rozdział z Księgi Izajasza:

Propter Syon non tacebo et propter Ierusalem non

quiescam donec egrediatur ut splen-

-dor iustus eius et salvator eius ut lam-

-pas accendatur et videbunt gentes ius-

-tum tuum et cuncti reges inclitum tuum et

vocabitur tibi nomen novum quod os Do-

-mini nominabit et eris corona gloriae

in manu Domini et diadema regni in ma-

-nu Dei tui.

TŁUMACZENIE:

Ze względu na Syjon nie będę milczał i ze względu na Jeruzalem

nie spocznę, póki nie rozjaśnieje jego sprawiedliwość

i zbawienie jego nie zapłonie jak pochodnia.

I wtedy narody zobaczą Twą sprawiedliwość

i wszyscy królowie nazwą Cię nowym imieniem,

które nazwą (podadzą) usta Pana

i będziesz koroną wspaniałą w ręku Pana

i diademem królewskim w ręku

Pana Twego.